Privacybeleid

versie: februari 2024

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De KNVOL streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens die u ons aanlevert. Bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • ID-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Pasfoto

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen volgens de privacywet alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals vastgelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account om u als lid in te schrijven
 • Het kunnen inloggen op uw account
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een nieuwsbrief c.q. het verenigingsblad
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. We houden indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving, zoals die zijn voor betaalgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen en is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u erop attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van de PC, tablet of smartphone van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het betreffende apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken alleen gebruik van “analytic cookies” om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en er naar aanleiding daarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de analytics dienst. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De door Google verzamelde informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google.

In uw browser kunt u de instellingen aangaande het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen zoals aangegeven in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen, zoals het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@onzeluchtmacht.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of zijn omgegaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens van de AP vindt u HIER

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de privacy-officer via privacy@onzeluchtmacht.nl.