Onze rijke geschiedenis

17 september 1948
Het waren in de nazomer van 1948 de kolonel-vlieger S. Mante en kapitein-waarnemer M.W.J.M. Broekmeijer die het initiatief namen om naast ‘Onze Vloot’ (1906) en ‘Ons Leger’ (1912) een vereniging ‘Onze Luchtmacht’ op te richten. In de voor die tijd gebruikelijke plechtige zinnen moest ‘het Nederlandse volk’ overtuigd worden dat ons land naast over een leger en een vloot over een luchtmacht moest beschikken, als zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht. Dat was namelijk toen niet het geval: de luchtstrijdkrachten (LSK) waren onderdeel van de landmacht. Op 17 september 1948 werd officieel de Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ te ’s-Gravenhage opgericht.


Sam Mante was als kolonel in 1948 een van de twee oprichters van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL).

1949
In 1949 verscheen het eerste nummer van het verenigingstijdschrift ONZE LUCHTMACHT. Anno 2017 gaat het magazine zijn 69e jaargang in.

1953
Op 11 maart 1953 tekende de toenmalige Koningin Juliana het Koninklijk Besluit waarmee de Luchtmacht het predicaat ‘Koninklijk’ kreeg uitgereikt. De regering besloot de Koninklijke Luchtmacht voortaan te beschouwen als een zelfstandig krijgsmachtdeel.

Op 21 maart 1953 werd door het bestuur van de vereniging de ‘Medaille voor bijzondere Verdiensten’ ingesteld. De eerste die de medaille ontving was de beschermheer, Z.K.H. Prins Bernhard.

Op 1 juli 1953 werd de Koninklijke Luchtmacht officieel zelfstandig.

1958
Op 15 oktober 1958 deelde de minister van Defensie het toenmalige Hoofdbestuur mee dat het predicaat ‘Koninklijke’ aan de vereniging was verleend. De vereniging kreeg daarmee de naam: Koninklijke Vereniging ‘Onze Luchtmacht’

Vanaf de oprichting tot zijn overlijden was Z.K.H. Prins Bernhard de beschermheer van de KNVOL. Hier wordt hij geflankeerd door legendarische oorlogsvliegers als links Jan Flinterman en rechts Herman Doppenberg. Toen de foto in november 1982 werd genomen was Jan voorzitter en Herman vice-voorzitter van de KNVOL.

1967
8 april 1967 wordt besloten een Algemene Raad op te richten, als adviesorgaan van het Hoofdbestuur.

1974
Hoewel er al eerder regionale afdelingen tot stand waren gekomen besloot het Hoofdbestuur op 17 januari 1974 officieel over te gaan tot het instellen van regio´s, met een eigen regiobestuur. Begonnen met vijf regio´s zijn er anno 2017 tien regio’s actief.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan in september 1978 kon de beschermheer namens de KNVOL een z.g. ‘Ereboek’ met daarin een overzicht van alle in dienst van de militaire luchtvaart gesneuvelde militairen aan Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Rien Geschiere overhandigen.

Met maar liefst drie gecharterde vliegtuigen (twee F.27 Friendships en een F.28 Fellowship) brachten 163 leden op 31 maart 1979 een bezoek aan het Battle of Britain Museum in Londen.

Ieder jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Bij voorkeur vindt die plaats op een vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht (KLu), zoals hier in juni 1979 op de Vliegbasis Eindhoven.

Jarenlang organiseerde de vereniging voor de KLu z.g. ‘promotievluchten’ waarbij genodigden met een F.27 Friend- of Troopship naar een vliegbasis werden gevlogen om daar met eigen ogen het belangrijke werk van de Luchtmacht te kunnen bekijken. Zoals hier in september 1982.

1983
In 1983 wordt de aanduiding ‘Nederlandse’ aan de naam toegevoegd.  Daarmee wordt de huidige naam Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ een feit. (KNVOL)

Begin jaren negentig kreeg de KNVOL de gelegenheid na afloop van een aflevering van de door de TROS uitgezonden luchtvaartserie ‘Reaching for the Skies’ een ledenwervingsspot uit te zenden. Daartoe werden twee spots geproduceerd, waarvan de eerste in januari 1990 op de Vliegbasis Volkel werd opgenomen. Ze waren zeer succesvol, zodanig dat in 1993 zelfs het 9000ste lid kon worden ingeschreven!

De legendarische fotowedstrijd ‘Kiek de KLu’ werd driemaal, steeds in combinatie met een jubileum van de KNVOL, georganiseerd: bij het 45-jarig bestaan in 1993, bij het 50-jarig bestaan in 1998 en bij het 60-jarig jubileum in 2008. Op de foto prijswinnaars en enkele juryleden in het Militaire Luchtvaart Museum in oktober 1993.

In juni 2002 mocht de KNVOL nieuwe leden een rondvlucht aanbieden in een Fokker 60 van de KLu.

2005
Na een bijna drie jaar durende voorbereiding werd begin 2005 een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd waarbij het Hoofdbestuur (HB) als hoogste orgaan werd vervangen door de Verenigingsraad (VR). Net als in het Hoofdbestuur waren de voorzitters van de regiobesturen alsmede de hoofdredacteur hierin opgenomen. Een nieuw gevormd Landelijk Bestuur (LB) fungeert als dagelijks bestuur. Bij de statutenwijziging in 2016 is bepaald dat de voorzitter van het LB tevens de voorzitter is van de VR.

Op 1 juli 2013 werd in het kader van het jubileumjaar ‘Landmark De Brik’ op de z.g. Tammer-rotonde in Soesterberg onthuld met een model van het eerste vliegtuig van de 100-jarige luchtmacht. De KNVOL heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd door sponsors te interesseren voor dit project.

Luitenant-generaal-vlieger Alexander Schnitger, toenmalig Commandant Luchtstrijdkrachten, beantwoordt vragen uit de zaal tijdens het in mei 2014 door de 65-jarige KNVOL onder de naam ‘European Airpower: Conflicting Challenges?’ georganiseerde slotsymposium van het jubileumjaar ‘100 jaar Militaire Luchtvaart’.

Op 1 januari 2016 is de Business Club Onze Luchtmacht opgericht waar bedrijven lid van kunnen worden die een relatie hebben met de KLu. Op de foto een bijeenkomst op de Vliegbasis Woensdrecht met een toespraak door de Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal-vlieger Dennis Luyt.

Jaarlijks legt een vertegenwoordiging van de KNVOL een krans bij het monument op de voormalige Vliegbasis Soesterberg ter herdenking van alle sedert 10 mei 1940 bij oorlogshandelingen gevallen militairen van de Militaire Luchtvaart.

In 2016 hebben twee regio’s van de KNVOL een squadron van de KLu geadopteerd. De eerste was de Regio Zuid-Holland die op 25 mei een convenant sloot met het 301 Squadron op de Vliegbasis Gilze-Rijen, gevolgd door de Regio Twente die hetzelfde deed op 8 december met het 313 Squadron van de Vliegbasis Volkel (foto).

Adoptie houdt bijvoorbeeld in dat na terugkomst uit het buitenland het squadron op bijzondere wijze welkom wordt geheten door vertegenwoordigers van de regio, zoals op 14 oktober toen Helidet 10 van 301 Squadron (en 298 Squadron) vanuit Mali terugkeerde op de Vliegbasis Eindhoven en werd begroet met een speciaal vervaardigd spandoek.

Dagelijks zijn zo’n 80 bestuursleden en medewerkers van de KNVOL actief om de leden van een fraai tijdschrift, twee facebookpagina’s, een website met het laatste nieuws, interessante excursies en aantrekkelijke verenigingsavonden te voorzien. Daarvoor is regelmatig overleg nodig zoals bijvoorbeeld tijdens een z.g. ‘Besturendag’, hier op 8 oktober op de Vliegbasis Eindhoven.

2017
De Koninklijke Luchtmacht blijft nodig, nu en in de toekomst, daarover kan geen twijfel bestaan. Dus blijft ook de KNVOL nodig, om in goede harmonie en samenwerking elkaar te steunen.

Wat doet de Vereniging?

De vereniging wil bij iedereen interesse en begrip kweken voor de militaire luchtvaart in het algemeen en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder door zoveel mogelijk informatie te verschaffen over taken en functioneren. Wij doen dit met ons eigen tijdschrift ONZE LUCHTMACHT dat u als lid gratis zesmaal per jaar ontvangt, excursies en verenigingsavonden, een facebookpagina (www.facebook.com/onzeluchtmacht) en een facebookpagina met foto’s en filmpjes van leden (www.facebook.com/onzeluchtmacht -community).

Foto’s: Willem Helfferich