Bestuur regio Twente

 • Bestuursleden regio Twente
 • Kees Kroon

  · Voorzitter Twente  

 • Erik Laros

  · Secretaris Twente  

 • Herman Heino

  · Activiteiten Commissaris Twente  

 • Gerard Sessink

  · Bestuurslid Twente

 • Harry Koning

  · Bestuurslid Twente

 • Arie Blokland

  · Bestuurslid Twente

 • Ruud Ruijter

  · Bestuurslid Twente

 • Peter Weijer

  · Bestuurslid Twente

 • Aart Aarten

  · Bestuurslid Twente

 • Patrick Weegink

  · Bestuurslid Twente

 

JAARVERSLAG  2017

 

 1. INLEIDING.

Via dit verslag kijken we terug op 2017 en wordt er enigszins vooruit gekeken naar 2018. Dit verslag zal slechts kort aan de orde komen in de algemene ledenvergadering zoals dit enige jaren terug is afgespro-ken. Uiteraard kunnen de leden vragen en/of opmerkingen tijdens de algemene ledenvergadering ter tafel brengen.

Voor de overzichtelijkheid zijn er rubrieken toegevoegd om duidelijker te kunnen maken wat er zoal is gedaan door het regiobestuur, maar ook door anderen, zoals leden, het landelijk bestuur of gastsprekers.

Los van dit verslag zijn er nog de bijbehorende realisatie 2017 en de begroting 2018. Dit financiële gedeelte zal tijdens de regionale alge-mene ledenvergadering via een presentatie aan de orde komen met directe uitleg door de penningmeester gekoppeld aan de mogelijkheid tot vragen/opmerkingen/suggesties.

 1. ONTWIKKELINGEN IN HET AANTAL LEDEN.

Het ledental bleef, zoals ook voorgaande jaren, onze aandacht vragen. We blijven vergrijzen en er komen mondjesmaat nieuwe leden bij, on-danks al onze regionale en landelijke inspanningen die gericht zijn op P.R. en Ledenwerving. We proberen speciaal ook jongeren voor onze vereniging te interesseren, want met name jeugdige aanwas is wat we missen. We zien zowel op verenigingsavonden als bij de excursies veelal het-zelfde groepje leden terug. Onze overige, grotere groep leden is blijkbaar lid geworden vanwege het mooie blad “Onze Luchtmacht”. Vooruitkijkend naar 2018 blijven we onze energie steken in zowel een goed regioprogramma, maar ook in goede  P.R. & Ledenwerving om leden te behouden en met name om er nieuwe leden bij te krijgen. Dit om ons ledental groeiende te houden en daarmee ook ons bestaans-recht verder te bestendigen.

Gelukkig is er vanuit het Landelijk Bestuur ook de nodige aandacht voor het ledental, denk aan het in leven roepen van een gerichte wer-ving en het verlagen van de contributie. Ook worden er speciaal in-spanningen gedaan om jongeren voor onze KNVOL te interesseren. Het gericht werven op initiatief van èn goeddeels uitgevoerd door Gerard Blokhuis (landelijk coördinator ledenwerving) heeft landelijk weer een groot aantal nieuwe leden opgeleverd. Hij blijft ons bij onze werving ondersteunen met goed materiaal, advies en zo nodig man-kracht.

 1. BESTUUR.
  • Samenstelling

Het regiobestuur bestond het afgelopen jaar uit;

Kees Kroon              voorzitter

Harry Koning                       penningmeester

Arie Blokland           2e penningmeester ad interim

Erik Laros                 secretaris, regioartikelen

Peter Weyer             ledenadministratie

Aart Aarten               coördinator regioartikelen

Patrick Weegink      beheerder regiosite & opmaak convocatie,                                        regioartikelen, jeugdzaken

Ruud Ruyter            coördinator p.r.-zaken

Herman Heino       coördinator activiteiten

Gerard Sessink        activiteiten

 

Piet Strijker, onze regio-erevoorzitter, was van tijd tot tijd op onze ver-gaderingen aanwezig om zich op de hoogte te houden van het wel en wee van onze regio.

Eind 2015 is Geralt Ligtenberg, als jeugdlid, gevraagd of hij als advi-seur zou willen optreden om ons op de hoogte te houden van wat jon-geren met betrekking tot de (militaire) luchtvaart zoal bezighoudt. Hij heeft hier destijds enthousiast en in positieve zin op gereageerd. In 2016 is Geralt gevraagd toe te treden tot de jeugdklankbordgroep on-der leiding van Adjudant Ron Boer (actief Luchtmachter tot november 2017). Ook op deze vraag heeft hij positief gereageerd.

Nadat hij door het bestuur benadert is als mogelijke opvolger voor Harry Koning heeft Arie Blokland zich het afgelopen jaar zorgvuldig en met veel enthousiasme ingewerkt in de functie van penningmeester.

Harry heeft in het afgelopen jaar de taken waar mogelijk al aan Arie overgedragen, waarbij hij vanaf de zijlijn bleef meekijken. Uiteraard was èn bleef Harry als penningmeester eindverantwoordelijk voor hetgeen in 2017 op financieel vlak is gebeurd. We zijn dan ook blij dat Arie po-sitief heeft gereageerd op de vraag onze nieuwe penningmeester te worden.

 

Zoals al jaren hadden alle bestuursleden een bijdrage in het mede-organiseren en uitvoeren van het activiteitenprogramma, en het onder-steunen van elkaars taken. Dit gold met name voor de Regioartikelen &  Werving.

Tevens assisteerden een aantal regioleden waar èn wanneer nodig bij activiteiten, bijvoorbeeld bij de Twente Ballooning. Ook heeft het be-stuur samen met een aantal leden “de Reünie van oud-personeel van de vliegbasis Twenthe 10 jaar na de sluiting” ondersteund door een bar te bemannen en de reünisten in eerste instantie op te vangen. Het po-sitief reageren op dit verzoek heeft ons als vereniging een hoop good-will gebracht.
We zijn erg gelukkig met onze actieve en bereidwillige achterban en we
willen al deze leden dan ook hartelijk danken voor hun steun en inzet, en hopen ook in 2018 weer op hen te mogen rekenen.

 • Regioartikelen.

De stand van de Regioartikelen was ook het afgelopen jaar weer op diverse evenementen aanwezig voor werving & promotie en verkoop.

En wel op:

 1. De LVT-dag in restaurant Savenije in Lonneker
 2. De Militaria Beurs in Hangaar 11 (als Airbase Twenthe History

Squadron)

 1. De meerdaagse Twente Ballooning in augustus op het Hulsbeek te

Oldenzaal

 1. Fly In IAOPA Twenthe
 2. De regio verenigingsavonden.

Vanwege stand-bemensingsproblemen is de deelname aan de Esrein-braderie in Hengelo niet doorgegaan. Ook onze deelname aan het Flight-Sim weekend in het Aviodrome ging niet door omdat men de in-vulling daarvan zodanig heeft aangepast dat daarin helaas geen ruimte meer was voor onze aanwezigheid.

De aanwezigheid van onze wervings- & promotie-stand (Regioartikelen & P.R.) bij evenementen was ook in 2017 erg belangrijk. Actieve leden-werving en promotie blijven erg belangrijk om het ledental op peil te houden, bovendien leverde het door verkoop van promotiemateriaal een niet onbelangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van onze verenigingsavonden en bij het in stand houden van onze financiële re-serve.
Onze aanwezigheid bij evenementen was vaak een bron van leuke contacten met leden van diverse regio’s en potentiële leden. Om de aantrekkingskracht van onze stand te verhogen is er voor gekozen om bv. op de Militaria Beurs te gaan staan onder onze schaduwidentiteit van Airbase Twenthe History Squadron. Uiteraard doen we dan ook aan promotie en werving voor de KNVOL (regio Twente).

3.3  Ledenadministratie.

Sinds het Landelijk bestuur KLAS heeft ingevoerd zijn ook wij, als regio, hier mee gaan werken. Het heeft zowel van ons als bestuur als-mede van de leden enige omschakeling en gewenning gevraagd. Ondertussen lijkt het steeds beter te verlopen. Peter Weijer en Patrick Weegink hebben vorig jaar aan een aantal leden ondersteuning gebo-den bij het werken met KLAS.
We blijven, samen met andere regio’s, kijken naar het werken met KLAS en de mogelijkheden om dit aan te passen aan de behoefte van de regio’s. Daartoe zijn voor 2018 enige aanzetten gegeven door onze voorzitter naar collega-besturen en het Landelijk Bestuur.

3.4  Public Relations en ledenwerving.

We zijn als bestuur, en met name in de persoon van Ruud Ruyter, be-zig gebleven om te zoeken naar (vormen van) sponsoring om zo extra geld of faciliteiten voor de regio te krijgen teneinde onze balans positief te versterken.

We hebben op dit moment 4 betalende sponsoren; Brookhuis Bus-reizen uit Oldenzaal, Aircrew Training Center uit Nijverdal en Hortec B.V. uit Oldenzaal en recent is daar Rörink I.T. in Hengelo bijgekomen.

Mochten er ideeën zijn met betrekking tot een vorm van sponsoring of P.R. horen we dat graag van u allen. U kunt zich specifiek tot Ruud Ruyter richten, maar ook de andere bestuursleden staan hier voor open.

Vanuit het Landelijk Bestuur worden we ondersteund door middel van pakketten bladen “Onze Luchtmacht” om als promotiemateriaal te gebruiken. Ook is er aangepast foldermateriaal gekomen en zijn er aantrekkelijke acties geweest om leden te werven. Gerard Blokhuis is bezig geweest om het promotiemateriaal ten behoe-ve van de leden en potentiële leden uit te breiden. Tevens is hij bezig P.R. en ledenwerving nog centraler gestalte te geven en te ondersteu-nen. Er is een landelijk verspreide promotie- & wervingsfilm gekomen die bij presentaties en evenementen vertoond kan worden. Dit is een flink aangepaste en ge-update versie van de film die wij ooit als regio Twente gemaakt hadden.

3.5  Website.

Ondertussen is de KNVOL website ook aan het draaien in de ver-nieuwde opmaak onder leiding van Frank Crébas. Dit betekende met name voor Patrick Weegink een herziening van zijn taakinhoud omdat hij niet meer zelfstandig op de website kon werken.

Patrick heeft in voorgaande jaren de regiosite bijgehouden. Hij maakte en plaatste verslagen en foto’s, produceerde convocaties en verfijnde het aanmeldgedeelte voor deelname aan activiteiten. Dit was veel en veelal onzichtbaar werk, waarin hij ontelbare uren stak en met eigen creatieve oplossingen kwam. Door de invoering van KLAS en het tot 2x toe vernieuwen van de website waren er de nodige perikelen. Patrick is hierover veelvuldig in contact geweest met de landelijke webbeheerder. Door de laatste opzet van de vernieuwde landelijke website fungeert Patrick nu meer als doorgeefluik dan dat zijn actieve rol hier nog aan de orde is. Patrick is niet meer in staat om zelf één en ander direct te plaatsen. Dit is binnen het bestuur nog een punt van discussie en zal ook met het Landelijk Bestuur en de webbeheerder besproken worden.

3.6  Verslag Activiteiten Regio Twente 2017.

Het door Herman Heino en Gerard Sessink in elkaar gezette  pro-gramma heeft er als volgt uitgezien;

*  19 januari nieuwjaarsreceptie + voordracht Gertjan Smit over de F-86K

*  26 januari excursie naar de Peel samen met regio Deelen

*  16 februari regio Twente Algemene Leden Vergadering + voordracht
door Traditionskammer JG72

*  31 maart busreis naar Frisian Flag 2017 op vliegbasis Leeuwarden

*  11 mei excursie op vliegbasis Gilze-Rijen

*    8 juli BBQ bij Boerderij Bosch op de U.T.

*  16 september busreis naar Heldair 2017/100 jaar MLD  op Den Helder

Airport/vliegkamp de Kooy
*   2 november avondvliegen op vliegbasis Volkel + bezoek aan 313 sqn.
*  16 november Hans Sloot over de NF-5 en vliegbasis Twenthe

Het mogelijk maken van al deze activiteiten kostte de nodige inspanning en tijd, maar was gezien de opkomst en deelname van onze leden een verdienstelijke klus.
We hebben begrepen dat de activiteiten zeer gewaardeerd werden, en dat geeft de motivatie om een mooi programma te blijven maken. Herman Heino en Gerard Sessink zijn dan ook druk geweest voor een mooi en afwisselend aanbod in 2018.

3.7 Adoptie 313 squadron.

Op 8 december 2016 was het dan eindelijk zover, de adoptie van 313 “Tiger” squadron door de regio Twente vond plaats. Intussen is het squadron van commandant gewisseld, “Elvis” is Hoofd Operatiën vliegbasis Volkel geworden en “Bassie” heeft de taak van squadron-commandant overgenomen. Het bestuur was uitgenodigd bij deze commandowisseling. We hebben beide commandanten een ca-deau namens de regio gegeven, met dank voor alles aan “Elvis” en we hebben ons aan “Bassie” voorgesteld. Ook voor het personeel van het 313 squadron hadden we een cadeau meegenomen en ook dat is over-handigt aan “Bassie”. Onze hechte band met 313 sqn heeft bij het avondvliegen in november 2017 geleid tot wederom een bezoek aan 313 sqn, zowel op de lijn bij het steppen alsook later in de crewroom. Hier werden we toegesproken door “Bassie”, en hij bracht ons op de hoogte van de stand van zaken.
Hij noemde hier speciaal de uitzending naar Jordanië in het kader van ISAF tijdens een groot deel van 2018 en het 65-jarig jubileum in 2018.
Dat laatste zal waarschijnlijk in december gevierd gaan worden en hier-voor werden we als regio uitgenodigd. We zullen als bestuur proberen mee te denken met het squadron in de opzet van het jubileum en waar mogelijk/nodig ook praktische ondersteuning bieden.

We wensen “onze Tijgers” een behouden tijdens de uitzendingen. We gaan kijken hoe we hun verblijf in Jordanië als (adoptie-)regio kunnen veraangenamen (bv. door het sturen van post en attenties). 

 1. 4. LANDELIJK BESTUUR.

We zien dat er ook het afgelopen jaar binnen het Landelijk Bestuur wis-selingen zijn geweest en dat er op de sterk veranderende toekomst aangestuurd wordt.

De financiële problemen van de afgelopen jaren zijn daadkrachtig aan-gepakt en de vereniging staat er nu financieel weer beter voor. Zodanig zelfs dat er af en toe weer wat geld is voor ad hoc activiteiten. Onze penningmeester Harry is met de Landelijk Penningmeester in overleg geweest over onze extra activiteiten om onze financiële onafhankelijk-heid te waarborgen. Hierbij is ook onze schaduwidentiteit als Airbase Twenthe History Squadron en de verkoopactiviteit van onze regio aan de orde geweest. Dit om alles transparant en legaal te houden.

In 2017 is besloten om de  landelijke besturendagen waar het Landelijk Bestuur en de Regiobesturen elkaar konden ontmoeten en (beleids-) zaken uitwisselden weer terug te gaan brengen van twee naar één dag. Daarnaast kon onze regiovoorzitter als lid van de Verenigingsraad aanwezig zijn bij vergaderingen met het Landelijk Bestuur, de Algeme-ne Raad en de Commandant Commando Luchtstrijdkrachten, waar-van verslag werd gedaan aan het regiobestuur.

 1. ALGEMEEN.

We hebben als regio Twente nu al een flinke tijd gastvrij onderdak bij Boerderij Bosch op de Universiteit Twente. Dit bevalt over en weer Gelukkig goed. We worden gastvrij bejegent en we hoeven geen zaalhuur te betalen. De inkomsten voor Boerderij Bosch bestaan uit de consumpties die we als regio gebruiken. Daarnaast kopen we af en toe wat prijzen voor de verloting bij hen in. Onze vergaderingen vonden doorgaans plaats in gebouw de Vrijhof van de Universiteit Twente. Omdat deze faciliteit in de zomer gesloten is zijn we uitgeweken naar de woning van bestuurslid Aart Aarten. Aart heeft ons hierna uitgenodigd alle vergaderingen bij hem thuis te blijven houden. We zijn hier graag op ingegaan daar deze mogelijkheid een stuk minder lawaaiig is als bij de U.T. Afgesproken is Aart een vergoeding te geven voor de verstrekte koffie en een drankje. De grootste zorg was èn is de opslag van de spullen van onze Regio-artikelen. Onze opslag is na lang op delen van de voormalige vliegbasis te zijn geweest via garages van bestuursleden nu gehuisvest in een commerciële opslag. Dit betekend dat we na al die jaren gratis opslag er nu voor dienen te betalen. We proberen dit uiteraard zo voordelig mogelijk te laten gebeuren omdat dit uit onze directe financiële middelen moet komen. We blijven op zoek naar een schone, droge en gemakkelijk te bereiken plek voor onze artikelen die financieel voordeliger is. We hebben het afgelopen jaar wederom kunnen merken dat delen van de voormalige vliegbasis een andere bestemming als luchtvaart hebben gekregen. Een deel van het terrein is teruggegeven aan de natuur en een ander deel wordt op velerlei manieren hergebruikt of staat op de nominatie voor sloop of hergebruik. Er wordt nog steeds veel verandert op diverse voor ons bekende plekken op de basis zelf maar ook op de diverse kampen. De komende jaren zullen ons laten zien hoe één en ander er meer definitief is uit gaan zien en wat er nog aan luchtvaart in Twente behouden is gebleven. Het blijft voor ons als regio Twente goed dat er vliegende of in elk geval nauw aan de luchtvaart gerelateerde activiteiten blijven omdat dit luchtvaart en onze vereniging duidelijker op de kaart zet. Er gaat vanuit levende luchtvaart nu eenmaal meer aantrekkingskracht uit en we denken dat dit voor ons als vereniging een bijna noodzakelijke bestaansvoorwaarde is.

 

 1. TENSLOTTE.

Voor ons als bestuur was 2017 ook weer een geslaagd jaar. Er is weliswaar al jaren geen vliegbasis Twenthe meer, maar onze regio bestaat nog steeds en ook in onze regio heeft de KNVOL nog steeds een enthousiaste en trouwe achterban. We zullen ook in 2018 weer al het mogelijke doen om onze regio te laten groeien en bloeien. Ook zullen we ons best blijven doen, met steun van het Landelijk Bestuur, om de vergrijzing het hoofd te bieden met nog meer aanwas in ledengroei en met name door jeugdigen. We hopen u allen in 2018 weer een mooi programma te bieden met de nodige gezelligheid en gelegenheid om van ons aller hobby te genieten. Ook willen we onze Koninklijke Luchtmacht en in het bijzonder ons 313 “Tiger” squadron een mooi draagvlak bieden en steunen waar maar mogelijk. En dat geldt zeker voor 2018 waar “onze Tijgers” uitgezonden worden naar Jordanië ter ondersteuning van ISAF.

Tot slot willen we u allen bij deze hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, uw aanwezigheid bij activiteiten en de steun die we op verschillende manieren hebben gekregen. Hartelijk dank voor alles en we wensen u een mooi verenigingsjaar toe.

Enschede, 22 februari 2018.

De voorzitter,                          De penningmeester,              De secretaris,

Kees Kroon.                 Harry Koning.                           Erik Laros.

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op 16 februari 2017.

 1. OPENING EN MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER.
  Voorzitter Kees Kroon opent de vergadering om 19.30 uur met een woord van welkom aan de aanwezige leden. Kees laat weten dat secretaris Erik Laros ontbreekt daar hij helaas op zijn werk moet zijn. De aanwezigen geven hem toestemming de jaarstukken van de secretaris later alsnog te tekenen. Patrick Weegink neemt het notuleren van deze avond voor zijn rekening. Kees vraagt de zaal om een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Kees roept alle leden op de Algemene Voorwaarden nog eens door te lezen. Hij deelt mee dat de avonden hier bij Boerderij Bosch voor alsnog gratis toegankelijk blijven, doordat we zijn overeengekomen dat de consumpties met € 0,25 omhoog gaan en we voor de prijzentafel een aantal flessen wijn inkopen bij Boerderij Bosch. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid aanvullende agendapunten in te dienen.
 2. VERSLAG LEDENVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2016.
  Het verslag was op regiosite te lezen (zoals sinds de A.L.V. van 2012 is afgesproken).Er komen geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. Daarmee wordt het verslag formeel goedgekeurd en door het Dagelijks Bestuur ondertekend met uitzondering van Erik Laros die op een later tijdstip zal ondertekenen.           
 1. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2016.
  Het jaarverslag 2016 heeft eveneens op de regiosite gestaan. Kees Kroon geeft als opmerking aan dat er een licht stijgende lijn is in het aantal leden. We zijn helaas niet op het Flight-Sim weekend geweest i.v.m. de kosten. Onze spullen van de Regio Artikelen staan momenteel warm en droog. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de zaal, zodat het verslag is goedgekeurd en wordt getekend door het Dagelijks Bestuur met uitzondering van Erik Laros die het op een later tijdstip alsnog zal tekenen.
 1. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2016.

      Penningmeester Harry Koning geeft aan dat het getoonde verslag er iets anders uit zal zien ten opzichte van vorig jaar. De realisatie 2016 is apart gedaan op verzoek van de kascontrole commissie. De jaarlijkse bijdrage van het Landelijk Bestuur bedraagt € 1000,=. Er is voor 2017 een reservering gedaan van € 1800,= omdat is gebleken dat een aantal andere regio’s de boekhouding minder goed voor elkaar had als Twente. Onze regio steunt op de inkomsten van de Regioartikelen van Aart Aarten en zijn team. Omdat wij niet als regio Twente op de Luchtmacht-dagen mogen staan (aloude KNVOL afspraak over aanwezigheid in elkaars regio) hebben we het Air Base Twenthe History Squadron in het leven geroepen (schaduwidentiteit). Door zo toch aanwezig te kunnen zijn op de Luchtmacht-dagen hebben we een financieel buffertje op kunnen bouwen. Uiteraard is het de bedoeling dat deze gelden ten goede komen van de regio Twente en haar leden. Dat is dan ook de reden dat Harry dit met de landelijk penningmeester heeft besproken. Om transparantie te krijgen is dit dan ook opgenomen in de reservering. We hebben voor het eerst meer uitgegeven aan buskosten dat dat er gelden zijn binnen gekomen. Via Brookhuis busreizen hebben we € 500,= als sponsoring mogen ontvangen. Er zijn vanuit de aanwezige leden geen vragen over de realisatie.

Begroting 2017;
Het is een uitdaging aan de Regioartikelen om in 2017 weer een mooie omzet te realiseren. Dit omdat er geen Luchtmachtdagen komen vanwege operationele verplichtingen en oefeningen. De sponsoring door Brookhuis busreizen staat niet vermeld omdat deze pas vanmiddag werd toegezegd, laat Harry weten. De kascontrole commissie, zijnde de heren Eric Oord en Hans Olthof, verklaart dat de administratie ordentelijk en inzichtelijk, en zeer toegankelijk is gevoerd. Zij geeft dan ook een onvoorwaardelijke decharge aan de penningmeester. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Eric Oord en Sander de Bruin (zoon van oud voorlichter Twenthe Bert de Bruin). Harry geeft als laatste aan dat hij heeft besloten te stoppen als penningmeester en dus niet herkiesbaar zal zijn. Hij licht zijn besluit toe door aan te geven dat de regio financieel in een juist vaarwater zit en de combinatie van zijn werk èn de tijdsinvestering voor de KNVOL elkaar in de weg zitten. Hij vraagt wie hem zou willen opvolgen als penningmeester, de functies beheerder regiosite en KLAS zullen doorgeschoven worden. Liefhebbers kunnen zich melden bij Harry en/of Kees. Harry dankt tot slot iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Onder dankzegging van Kees en met applaus van de gehele zaal neemt Kees het over. Hij complimenteert Harry voor diens voortreffelijke inzet.

 1. BESTUURSMUTATIES. 

                                   Harry Koning en Aart Aarten zijn dit jaar volgens statuut aftredend, en eerstgenoemde is niet herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Dus stelt Kees Kroon voor Aart Aarten in zijn functie te herbenoemen daar hij te kennen heeft gegeven het werk  graag te willen voortzetten. Dit wordt middels applaus uit de zaal bekrachtigd. Harry Koning zal in elk geval nog 1 jaar penningmeester blijven om zijn opvolger in te wijden en alle bescheiden over te dragen. Hij had al eerder te kennen gegeven één en ander netjes af te willen ronden en daar nog wel enige tijd voor vrij te kunnen maken. Hij zal in 2018 formeel aftreden. Daar het bestuur vorige jaar verzuimd heeft Gerard Sessink formeel als bestuurslid te benoemen wordt dit vandaag alsnog voorgesteld aan de leden. Kees geeft aan te rekenen op eenieders instemming daarvoor. Gerard wordt onder applaus alsnog benoemd.

Lid Rien Gerritsjans dankt het bestuur en de zaal stemt hiermee in met een applaus.
Tot slot geeft Kees Kroon aan dat hij na 25 jaar bestuursschap ook wil gaan stoppen.

 1. MEDELINGEN.
 2. a) Het huidige Landelijk Bestuur heeft in de laatste jaren meer bereikt dan de besturen in de daaraan  voorafgaande jaren, geeft Kees Kroon aan. Zo hebben ze de Jeugd tot 9e regio van de KNVOL gemaakt. Er zijn twee functies gecentraliseerd, nl. werving en promotie.
 1. b) KLAS ledenadministratie noemt Kees een puinhoop. Het

systeem is 8 jaar oud en nadat het landelijk bestuur er krachtig op heeft aangedrongen zijn wij als regio ook overgegaan. We hebben helaas het door Patrick Weegink ontwikkelde en goedlopende  eigen systeem moeten verlaten. De nieuwe website en KLAS moesten met elkaar integreren, dat lijkt momenteel redelijk te verlopen.

 1. c) Lid Eric Oord vraagt waar aanmeldingen binnekomen. Kees geeft aan dat er twee bestuursleden per regio zijn die dit kunnen bekijken. Herman Heino geeft aan dat het belangrijk is om bij aanmelding ook de gegevens van een introducee op te geven.
 1. d) Kees Kroon port de aanwezigen om zich voor activiteiten op te geven. Ook voor de avonden! Trudy Hondelink van Boerderij Bosch geeft aan dat moet in verband met veiligheidseisen van de Universiteits campus. Ook vanavond zijn er weer te veel aanwezig die zich niet hebben aangemeld.
 1. e) Bustocht naar Frisian Flag is nog niet vol, men kan zich dus nog opgeven.
 1. RONDVRAAG.
 2. a) Lid Marius Bröcker vraagt waarom er geen halfjaarlijks programma is? Kees Kroon antwoord dat dit komt omdat het steeds moeilijker wordt om bij een Luchtmacht-onderdeel in het voren te plannen. Er kan geen lange termijn aanvraag bij een vliegbasis gedaan worden (maximaal 2 maand van tevoren, het liefst zelfs korter). Dat dwingt ons om de website en de e-mail te gebruiken om iedereen alsnog in te lichten.
 1. b) Bestuurslid Gerard Sessink vraagt de leden of er belangstelling is voor luchtvaart-gerelateerde onderdelen of bedrijven? We zouden deze zo nodig in combinatie met andere regio’s kunnen bezoeken. De kosten voor dit soort trips zal wel oplopen. De zaal kan zich hier in vinden. Andere regio’s kunnen gebruik maken van een Mess, wij zullen zelf een ruimte moeten regelen als we een social of in de zomer een BBQ willen houden. Dit betekent dat er voor ons een zeker kostenplaatje aan vast zit.
 1. SLUITING. De algemene ledenvergadering wordt gesloten nadat Kees alle aanwezige leden heeft bedankt voor hun aanwezigheid. Maar niet nadat allereerst onze houtkunstenaar en bestuurslid Herman Heino door Aart Aarten is bedankt voor al zijn mooie cadeaus aan gastheren/dames en sprekers. Hij krijgt daarom een fles bier overhandigt. Ook bestuurslid Ruud Ruyter wordt bedankt voor het jarenlang rondvliegen van prijswinnaars . Ruud is hier per 10 december mee gestopt vanwege het verlopen van zijn vliegbrevet. Ook Ruud krijgt een fles bier aangereikt.
  Enschede, 22 februari 2018.

de voorzitter,             de secretaris,         de penningmeester,

K.H. Kroon                 H.J. Laros               H. Koning