Nieuwsbrief

Begin januari ontving ik van Charles Pattiselanno het bericht dat zijn broer Ernst was overleden. Ernst was vele jaren – hij had een tijd in Limburg gewoond – lid van de KNVOL – regio Limburg. Hij was een van de weinige ex. KLu – piloten binnen onze regiovereniging. Zeker na de geweldige lezing van Gerrit Jacobs – hij kende Ernst persoonlijk – weet ik zeker dat ik velen een plezier doen met een korte levensbeschrijving van Ernst. Zeker als er ook nog enkele historische foto’s het verhaal ondersteunen. Hij vloog met – behalve de Thunderstreak – dezelfde vliegtuigen als Gerrit en was ook welhaast van dezelfde leeftijd. Charles was bereid om een stukje over zijn broer te schrijven (Alle foto’s zijn uit de nalatenschap van Ernst Pattiselanno)

De groep leerling-vliegers met witte driehoekje op de revers.

Necrology Ernst Pattiselanno door Charles Pattiselanno. Ernst Pattiselanno (1932- 2018), oud-officier, jachtvlieger Koninklijke Luchtmacht.

Het gezin Pattiselanno behoorde tot één van de eerste groepen Nederlanders die uit Medan (Nederlands-Indië) werden gerepatrieerd als gevolg van de beginnende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.  Zij kwamen  in het najaar van 1946 per schip in Rotterdam aan. Na de middelbare school in Den Haag te hebben doorlopen meldde Ernst zich in de jaren vijftig bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij wilde piloot worden. Ernst werd na keuring toegelaten tot een groep, gekenmerkt met de witte driehoekjes op de kraag, die de opleiding  tot piloot mocht volgen. Eerst zouden zij de opleiding in Canada volgen, maar daar werd om redenen van afgezien.

Ernst bij zijn Harvard.

Zijn eerste ervaringen werden opgedaan met de Tiger Moth en Fokker S-11 op Woensdrecht. Zijn vervolgopleiding kreeg hij onder meer op de North American Harvard. Na de Harvard volgde op Gilze Rijen de Lockheed T-33. Als jachtvlieger vloog hij allereerst in de Gloster Meteor – de eerste straaljager van onze koninklijke luchtmacht -. Vervolgens ging hij zoals ook zijn teamgenoten over op de Hawker Hunter. 

 
Ernst in zijn Lockheed T-33 T-bird.

Ernst maakte deel uit van het 325e squadron (schorpioen – voor alles paraat) met als thuisbasis de vlb. Soesterberg. Daar was ook als onderdeel van NATO-strategie het 32 Amerikaans Squadron gestationeerd dat toen juist van de North American F100C Super Sabre naar de Convair F-102A Delta Daggers overging.  Zelf vloog Ernst in de Hunter F MK-6 die twee jaar eerder de MK-4 had vervangen. Samen met het 32nd squadron verzorgde ze de QRA – taak in deze roerige tijden. Daarnaast konden de vliegers ook, als basistoestel, van de Hunter T. MK.7 tweezitters gebruik maken.De Amerikanen gebruikte daarvoor hun eigen T-birds.

 
Ernst met zijn squadronmaten bij zijn Hawker Hunter T MK.7.

Net als Gerrit Jacobs ging hij naar Twente. Daar kwam hij op de North American Sabre-86K – Kaasjager te vliegen en maakte hij ook oefenuren op de Fokker S-14. Na de nachtjagerperiode ging hij tenslotte naar Volkel om daar op de Republic F84F Thunderstreak zijn vliegercariëre te beëindigen. Hij deed als teamlid tevens mee aan de internationale vliegervijfkamp (met als onderdelen pistoolschieten, zwemmen, schermen, basketbal en veldloop). Een sportieve strijd tussen piloten van luchtmachten van verschillende landen. Na zijn luchtmachttijd  werkte Ernst, voordat hij met pensioen ging, nog een aantal jaren als burger bij Defensie en Rijkswaterstaat.
Ernst overleed in november 2018 te Den Haag

Achtste briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Cougar vol in inzet.                                                               Foto: 300esquadron

Even u als lid weer bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het tweede deel van ons verenigingsjaar.

Het tweede half jaar kenmerkt zich door het inwerken van twee zeer enthousiaste nieuwe  bestuursleden. Hans Erkens en Ad Daamen zijn meermaals naar Lex geweest om zich daar het plannen en uitwerken van nieuwe activiteiten eigen te maken. Ook werd na het regelen van toegang het werken met de verenigingssoftware Allunited geoefend. Het inboeken en rapporteren van financiële handelingen werd eveneens doorgenomen.

Ad bezocht met Chris op 6 oktober de besturendag. Hans was ziek, Jan had al ruimschoots zijn sporen verdiend en Lex onderging een operatie. Ad was onder de indruk van de grote hoeveelheid informatie die over de bestuurders werd uitgegoten. Vervolgens werden op de 10e oktober zowel Lex als Hans onder het genot van een kop koffie bijgepraat. Nadrukkelijk werd de informatie die om een direct antwoord vroeg – o.a. de beoogde excursiedoelen – doorgenomen. (Aangezien nog niet duidelijk is of defensie zijn medewerking verleend kunnen we daarover nu nog niets neerschrijven en moeten we afwachten tot de eerstkomende ALV.)

Onze regio-voorzitter, Jan Meindersma, heeft zich ondanks de toetreding van Ad en Hans verder met de bestuurssamenstelling beziggehouden. Klaas-Jacob Bakker, lt.kol.b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het regiobestuur. Dit besluit was enige tijd door gezondheidsproblemen uitgesteld; deze vormen nu voor het aanvaarden van een functie echter geen beletsel meer. Tenslotte heeft de ex ondernemer Sjaak Leenders zich bereid verklaard om het bestuur te komen versterken. Sjaak zal als bestuurslid diverse klussen opknappen. Op termijn zullen de bestuursleden Lex Starmans en Jan Meindersma terugtreden. In een korte tijd is het bestuur flink gewijzigd. Na een ruime overgangsperiode – warme overdracht – is de bestuurssamenstelling als volgt: Klaas-Jacob Bakker – voorzitter, Chris Zielemans – secretaris, Ad Daamen én Hans Erkens – penningmeester plus activiteitencoördinator, Sjaak Leenders – projecten. Het huidige bestuur is natuurlijk zeer verheugd dat men deze verjonging heeft kunnen bewerkstelligen.

Informatie vanuit de landelijke vergaderingen. 

Welke voor leden relevante onderwerpen kwamen tijdens de besturendag aan de orde?

Belangrijk item was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Commodore b.d. drs. Tom de Bok, als voorzitter van onze vereniging, wees er nogmaals met nadruk op heel voorzichtig met privacygevoelige informatie te zijn. Inschrijven dient via de eigen site te gebeuren en eigen lijstjes met persoonsgevoelige informatie zijn niet toegestaan. (soms komt men er niet onderuit omdat men zonder een lijst geen toestemming voor ‘n bezoek krijgt. Achteraf zo’n lijst innemen, vernietigen en met het oog op hacken ook van de p.c. verwijderen!) 

Met de Air-Cadets gaat het bijzonder goed. Ze hebben nu ruim zeventig leden en deze grote groep vraagt een andere organisatievorm. Er zijn twee mogelijke organisatievormen. De Belgische: centraal georganiseerd met de focus op het werven van toekomstige vliegeniers. De Britse: decentraal door het gehele land met de focus op al het luchtmachtpersoneel. De voorkeur heeft de Britse aanpak, zowel vliegeniers als ook technici met als samenkomstlocatie: vliegbases voorzien van een luchtmacht zweefvliegclub.

Het totale ledenaantal ontwikkelt zich ook goed hoewel we nu moeten afwachten of de eerste lichting dienstverlaters hun verkregen lidmaatschap zelf gaan verlengen.

Een aantal regio’s vonden zich tijdens excursies weinig respectvol behandeld. Daar konden wij ons (Ad en Chris) absoluut niet in terugvinden. Benader je de ander met respect, dan krijg je dat ook terug. 

Frisian Flag (FF) We willen een betere verdeling en ook als regio Limburg dit fenomeen om de paar jaar bezoeken. Gevraagd wordt om de capaciteit – eventueel met hulp van de KNVOL – uit te breiden. 

Op Facebook blijken, onder de naam van KNVOL, groepen actief. Dit kan alleen als Johan Nentjes – onze webmaster – daar medehet beheer over heeft. Indien niet dan zullen de spedo – KNVOL-sites worden verwijderd. Johan is via beheer@onzeluchtmacht.nlte bereiken. 

Defensie streeft ernaar om een adaptieve krijgsmacht te zijn. Een krijgsmacht die diep in de samenleving is verankerd. Naast samenwerking tussen squadron en regiovereniging wordt er naar andere ideeën gekeken om dit te bewerkstelligen.

Verankering in de samenleving het 300eop MAA.                          Foto: P.K

De secretaris kreeg geruime tijd geen stukken op de verenigingssite geplaatst. De software was veranderd en de beheerder – die de stukken plaatst – Frank Crebas moest zich deze veranderingen nog eigen maken. Daarnaast heeft Frank het beroepshalve bijzonder druk en kwam hij in deze periode nauwelijks aan verenigingswerk toe. Inmiddels is Frank weer volop bijgewerkt en wordt de data binnen enkele dagen geplaatst.

Jan Meindersma heeft als onze voorzitter dit jaar wederom aan het overleg in het landelijk bestuur en de Verenigingsraad van de KNVOL deelgenomen. Deze kwam bijeen op 20 april in Hilversum en op 7 december in Arnhem. 

Ook krijgen de regiovoorzitters uitnodigingen voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de businessclub welke door de KNVOL is opgericht. De voorzitter was aanwezig bij een businessclub meeting op de vliegbasis Woensdrecht, in het oorlogsmuseum Overloon en bij het EATC op de vliegbasis Eindhoven. Een prima gelegenheid om informeel met andere bestuursleden van de KNVOL en met aanwezige partners van de businessclub en functionarissen van de Koninklijke Luchtmacht te kunnen bijpraten.

Ook Commodore b.d. drs. Tom de Bok was in het ACC     Foto: P.K

Onze samenwerkingspartner het 300esquadron heeft dit jaar onder leiding van Jorik ter Veer belangrijke stappen gezet. Ze zijn druk bezig met de omvorming tot special forces squadron wat natuurlijk zijn weerslag heeft op het opvoeren van de geoefendheid met aditioneel het realiseren van materieelaanpassingen. Los daarvan zijn er interessante ontwikkeling die het verdienen om er even bij stil te staan. Zo heeft commodore Richard Laurijssen samen met Sales Director van Heli-One Charles in januari de handtekening onder het Base Maintenance contract gezet. Aldus wordt de instandhouding van de cougarvloot tot 2030 verzekerd. 

Begin februari gaf Jorik tijdens onze ALV zijn indrukwekkende lezing. Eind februari waren we tevens “een beetje” getuigen van de elfde editie van de combinatie van de tactische vliegmodule (TAC) en de helicopter weapons instructor course (HWIC). Tegen het einde van hun bivak op vlb. Deelen werden we door Jorik ter plaatse uitgenodigd. Het 300enam met drie Cougar’s, samen met vijf apaches en vijf Chinook’s uit het DHC, aan de gecombineerde oefening deel. Na een ruime uitleg (elders al beschreven) werden we al vlug op de site geconfronteerd met de primitieve omstandigheden waarin de squadronleden in de winterse kou (-10 graden) in tenten bivakkeerden. Vliegen op boomhoogte – in het geluid kritische Nederland – was voor de helikopterbemanningen ter zelfbescherming het devies. De commandant moest dan ook al zijn communicatieve vaardigheden inzetten om tot begrip bij de bevolking te komen. In fase drie van het HWIC – het is dan inmiddels begin april – werd geoefend in het samenwerken met de special operation forces (SOF). Drie weken lang trokken de luchtmachters op met de SOF. Een week op het NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) in België, een week met de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Marechaussee en tenslotte op Vredepeel met mariniers plus leden van de 11eluchtmobiele brigade. Niet alleen de vlieger wordt tijdens de drie maanden HWIC opgeleid. De loadmaster is evenzo belangrijk en kan in zijn vakgebied wapeninstructeur worden. Hij is de ogen en oren voor de flightcrew. In het tactisch optreden moet hij op hetzelfde niveau als de vlieger zitten. De 11e editie leverde op 25 april 7 nieuw afgestudeerde wapeninstructeurs af. Tevens slaagden 1 Chinook en 1 Cougar loadmaster voor module 2 zodat ze de volledige HWIC hadden afgerond. 

Begin mei vertrokken twee AS532’s en twee CH-47D’s vanuit Gilze Rijen naar de Beja Airbase in Portugal. Samen met vijf NAVO-partnerlanden wordt daar halverwege Lissabon en Faro in dit warme, bergachtige en droge gebied geoefend in het eendrachtig samenwerken. Door intensief samen, maar ook met luchtsteun én grondtroepen, te oefenen wordt het gemakkelijker om gezamenlijke operaties uit te voeren. Over twee jaar komt deze grote helikopteroefening naar Nederland waarbij het vliegen in grote verbanden een thema wordt. (moeten we toch gaan kijken???) 

Tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture – vanaf 25 oktober – werd de Cougar vanaf de ruim 200m lange Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman (plaats voor twee Cougar’s of zes NH90’s) en het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt ingezet. Onze mannen waren daar in Noorwegen dus betrokken bij de grootste NAVO – oefening van na de Koude Oorlog waaraan maar liefs 150 vliegtuigen aan deelnamen. Begin november waren tenslotte acht leden van het squadron – inclusief Cougar – in het ACC aanwezig om voor onze leden en voor de studenten te laten zien wat de inhoud van hun werk is. Dankzij de inzet van onze regio is inmiddels een hechte band tussen de luchtvaartschool en het 300esquadron ontstaan. Tijdens de verenigingsraad – 7 december – werd dit initiatief meermaals als voorbeeld naar voren gehaald!

Op 5 december is – u heeft het al kunnen lezen – op de Vliegbasis Gilze-Rijen het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) met als commandant Theo ten Haaf opgericht. De luchtmachtgeneraal stond aan de wieg van het DHC. Het 300esquadron (aangeduis als SOF – air) zal daarin als luchtmachtcomponent samenwerken met het Korps Commandotroepen en de Maritime Operation Forces. In 2020 moet men operationeel zijn. Het is duidelijk dat het 300esquadron binnen onze krijgsmacht een steeds belangrijke rol gaat vervullen. Daarbij zal dus ook komen jaar hard gewerkt moeten worden aan de geoefendheid van deze mannen en vrouwen. Mooi dat we als regio Limburg daar zeer dicht bij kunnen zijn.

Uw secretaris

Zevende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

13 juni bracht  een bestuursdelegatie, bestaande uit de heren Ad Daamen, Lex Starmans en Jan Meindersma een bezoek aan onze partner, het 300 squadron te Gilze-Rijen om de vriendschapsbanden aan te halen en verdere afspraken te maken om elkaar beter te leren kennen zoals we dat overeengekomen waren bij het aangaan van het partnerschap  op 2 maart jl.

Van de gelegenheid konden we gebruik maken om aan lt.kol Jorik ter Veer, de commandant van het squadron, ons verenigingsschildje, nu voorzien van het opschrift Limburg, aan te beiden.

We werden door de commandant bijgepraat over wat er zoal gebeurt bij het squadron.

Maart was een mindere periode. Enige teleurstelling bracht de toen uitgekomen defensienota. Ondanks toezeggingen werd daarin niet gesproken over verdere uitbouw van het squadron; meer aandacht ging er in de nota naar personeel – tekorten en verloop – en veiligheid. Ook het aantal vlieguren bleef beduidend onder de maat, ongeveer 100 tegenover een normaal aantal van 200 – 250. Het wachten is dan ook op een herijking van de nota, doorstart van het squadron zoals ingezet moet ook groei betekenen in verband met de nieuw taakstelling.

In april werd door een helikopter van het squadron deel genomen aan de Navo operatie Sea Guard in de Middellandse Zee aan boord van ZM Karel Doorman.  Op korte termijn moest een en ander georganiseerd worden. Oefening samen met mariniers. Terug vanuit de Middellandse Zee werd een tweede Cougar heli mee aan boord genomen vanaf Portugal. De opzet is dat een van de heli’s aan boord van de Karel Dooran blijft en totaal is er 90 uur gevlogen in deze oefening.

Mei was een maand met een groot aantal van 260 vlieguren, een record, sinds drie jaar was dat niet meer voorgekomen.  Twee toestellen waren drie weken in Portugal voor een grote oefening, georganiseerd door de EDA, European Defens Organisation, waaraan elf landen deelnamen. Veel nachttraining was daar mogelijk waardoor twee crews de “combat ready” kwalificatie konden krijgen. Alles bij elkaar een morele opkikker, bevestigd door een bezoek aan het squadron door de CDS, de commandant der strijdkrachten admiraal Bauer, met een Hema-taart!

De toekomst: hoofdtaak momenteel ondersteuning van de schepen van de Koninklijke Marine, iets wat in de toekomst door de NH90 wordt overgenomen. Dan is er de tweede taak, die verder uitgebouwd gaat worden, de ondersteuning van de SOF, Special Operations Forces en uiteindelijk een hoofdtaak gaat worden. Daarbij zal het personeelsbestand – nu 120 van de 149 plaatsen ingevuld – moeten stijgen tot een aantal van 200, maar dat dient financieel gefaciliteerd te worden.

Tijdens onze aanwezigheid liep er de oefening Red Dagger, een oefening samen met enkele tientallen leden van het Korps Commando Troepen. Ook daarover kregen we informatie en we konden kennis maken met enkele leden van deze “special forces”.

Mogelijkheden werden bekeken voor verdere afspraken voor bezoeken over en weer. Duidelijk werd dat er een aantal interessante opties zijn voor de rest van het jaar. Bijwonen van oefeningen door ons, maar ook lezingen en demonstraties door mensen van het squadron, het gaat gebeuren. Een en ander heeft de volle aandacht! Wat precies, hierover zullen we via de gebruikelijke kanalen berichten.

Zesde briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

2 februari 2018
De jaarvergadering wordt steeds drukker bezocht. Opvallend is dat steeds meer partners/echtgenotes daarbij mee aanwezig zijn. Naast de ledenvergadering viel de inhoudelijk goede speech van de nog jonge squadroncommandant Jorik ter Veer op. Hij wist de aanwezige leden middels een ongedwongen lezing bij zijn werk te betrekken en beantwoordde soepel de vele vragen die door de toehoorders werden gesteld. Ook de band met het ACC is bijzonder goed te noemen. De meegebrachte hapjes werden spontaan door de sectordirecteur – Giel Delbressine – met uit de koelkast getrokken frisdrank aangevuld. Deze relatie moeten we koesteren en uitbouwen.

21 februari 2018.
Een eerste ledenbezoek in het kader van de – toen nog aanstaande – samenwerking met het 300esquadron. Op uitnodiging van Jorik ter Veer zijn we naar Deelen geweest. (Daarover heb ik u al uitgebreid bij activiteit – verslagen bericht)

24 februari 2018.
Het voltallige bestuur heeft op die zaterdag samen met Gerard Blokhuis (KNVOL – ledenwerving) tijdens de open dag van het ACC nieuwe leden voor onze vereniging geworven. Gerard was met de verenigingsbus in alle vroegte vanuit Woensdrecht vertrokken om ruim voor acht uur op de locatie aanwezig te kunnen zijn. In de keurig gespoten bestelbus bleek een enorme hoeveelheid goederen volgens een uitgedachte systematiek in bakken en houders opgeslagen te zitten. Na overleg met de sectordirecteur hebben we op een mooie centrale plek in de hal onze stand kunnen opbouwen. Voor aanvang van de open dag – 10.00u – stond alles tiptop. We hebben een groot aantal gesprekken gevoerd waarbij de aandacht voornamelijk uitging naar het werven van toekomstige Air Cadets. Toekomstige leerlingen willen we wijzen op de meerwaarde van lidmaatschap van de jeugdafdeling van de KNVOL. Samen met het Deltion te Zwolle hebben – het schooljaar moet nog beginnen – 16 nieuwe jeugdleden zich aangemeld! Dank aan het ACC en tevens dank voor het feit dat we konden participeren in de uitgebreide open – dag – catering. Ook het ACC ziet de meerwaarde van onze aanwezigheid waardoor we komend schooljaar deze activiteit mogen continueren.

2 Maart 2018.
De samenwerking van onze vereniging met het 300esquadron is op die dag officieel gerealiseerd. (Zie het verslag bij activiteit verslagen)

13 Maart 2018.
De eerste bestuursvergadering in 2018. We hebben de info vanuit het landelijk bestuur doorgenomen. Een terugblik naar de uitgevoerde activiteiten doorlopen en de toekomstige activiteiten besproken. Bückeburg, EODD, Volkel, Kleine Brogel en Eben Emael staan nog op de rol. m.b.t. Kleine Brogel hebben we afgesproken dat de leden op eigen gelegenheid naar de open-deur-dagen kunnen gaan. De luchtmachtbasis ligt tenslotte nabij onze woonadressen en er zijn twee dagen t.w. zaterdag 8 en zondag 9 september waardoor ieder lid die dag kan uitkiezen die hem/haar het beste uitkomt. Online kosten de dagtickets €10,- en ter plaatse €15,-. De openingsuren zijn van 9.30 – 18.30u. Bij de organisatie hebben Sanicole en de 10eTactische Wing de handen in elkaar geslagen. Aan de andere excursiedoelen wordt zoals gewoonlijk door het bestuur verder invulling gegeven.Een ander belangrijk onderwerp is de verdere invulling betreffende de samenwerking met het 300esquadron. Hier zoekt Jan ook samenwerking met de andere regio’s om van elkaar te leren hoe ieder de samenwerking verder gestalte geeft. Een volgend steeds terugkerend bespreekpunt is de bestuursverjonging.Dré en Klaas-Jacob kunnen door omstandigheden vooralsnog geen actieve bestuurdersrol vervullen. Hierdoor zijn we gedwongen om onze zoektocht naar aanvulling voort te zetten. Als laatste item hebben we naar de financiën gekeken. Die blijkt bij de penningmeester in prima handen te zijn.

19 april 2018.
Frisian Flag. Met een volle bus gingen we naar Leeuwarden om daar volop te genieten. (Zie het verslag op onze website) Mochten mensen geen foto’s hebben gemaakt en nog eens willen bekijken wat zoal heeft gevlogen, dan kunnen ze een dertigtal digitale foto’s toegestuurd krijgen – dus even een Email naar de secretaris. Op donderdag 19 april werd onze voorzitter Jan Meindersma door de burgemeester van de gemeente Kerkrade ontvangen. Hij kreeg daar tot zijn grote verrassing de hoge koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dit mede ook vanwege de grote inzet en verdienste voor onze vereniging, de KNVOL – regio Limburg. Met hem, zijn alle leden bijzonder verheugd dat hem deze grote eer te beurt is gevallen.

20 april 2018.
Onze voorzitter was op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum present voor het bijwonen van de Verenigingsraad – vergadering. Uit het verslag blijkt dat ook andere regio’s volop hun best doen om een samenwerking met een KLu-squadron tot stand te brengen. Zuid-Holland (301), Soesterberg (298), Schiphol (860) en Limburg (300) hebben dit al gerealiseerd. Twente (313), Deelen (336), Schiphol NH (860?) en anderen zijn in gesprek of hebben al een datum voor ondertekening vastgelegd. Defensie worstelt nog altijd met het toe te passen beleid t.o.v. vervoer van niet-defensiepersoneel. Wij mogen als regio vooralsnog naar het hoofdbestuur de reeds toegepaste regeling voor bezoeken in binnen- en buitenland blijven hanteren. De Air Cadets wordt een aparte afdeling binnen de KNVOL met Erik Cornelisse als voorzitter.

4 Mei 2018.
Herdenking van de sedert mei 1940  bij oorlogshandelingen gevallen militairen van de militaire luchtvaart bij het monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hierbij waren Jan Meindersma en Lex Starmans aanwezig. Een sobere, toch indrukwekkende plechtigheid in aanwezigheid van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser. Namens de KNVOL werd een krans gelegd door de voorzitter van de vereniging, cdr bd Tom de Bok samen met een jeugdlid, Lloyd van der Swaan.

15 mei 2018.
Ingelaste bestuursvergadering. Het driehoofdig regiobestuur heeft met Hans Erkens en Ad Daamen een oriënterend gesprek gehad betreffende verjonging van het bestuur. Zowel Hans als Ad zijn al zeer lang lid, kennen de vereniging zeer goed en beschikken over een grote luchtvaartkennis. Ook hebben ze die bestuurlijke competenties die onze vereniging nodig heeft. Jan heeft hen allereerst uitgebreid verteld hoe de vereniging is georganiseerd. Ook zijn initiërende rol en zijn rol in de contacten naar hoofdbestuur en naar buiten toe (pers/ 300e ) – werden belicht. Daarop vertelde Lex uitgebreid hoe een programma tot stand komt en welke ondersteuning we vanuit centraal ontvangen. Ook zijn rol als penningmeester werd uitgebreid toegelicht. Tenslotte gaf Chris Hans en Ad inzicht hoe hij de verslaglegging van vergaderingen, lezingen en bezoeken tot stand brengt en hoe alle data wordt gearchiveerd én indien gewenst op de website en in ons verenigingsblad wordt gepubliceerd. Nog tijdens de bijeenkomst gaven beide aan, in gezamenlijkheid, de dubbelfunctie van Lex te willen overnemen. Daarbij gaan we van een warme overdracht uit waarbij ze eerst bij Lex over de schouder meekijken hoe de organisatie van een evenement tot stand komt. Vervolgens zal Lex in een later stadium bij Hans en Ad meekijken hoe ze evenementen organiseren om vervolgens zelf gewoon bestuurslid te worden. Het zittende bestuur is zeer blij met de verjongende aanvulling door Hans en Ad en zal op de eerstvolgende ledenvergadering onze kandidaten ter goedkeuring aan de vergadering voorleggen.