Nieuwsbrief

Zevende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

13 juni bracht  een bestuursdelegatie, bestaande uit de heren Ad Daamen, Lex Starmans en Jan Meindersma een bezoek aan onze partner, het 300 squadron te Gilze-Rijen om de vriendschapsbanden aan te halen en verdere afspraken te maken om elkaar beter te leren kennen zoals we dat overeengekomen waren bij het aangaan van het partnerschap  op 2 maart jl.

Van de gelegenheid konden we gebruik maken om aan lt.kol Jorik ter Veer, de commandant van het squadron, ons verenigingsschildje, nu voorzien van het opschrift Limburg, aan te beiden.

We werden door de commandant bijgepraat over wat er zoal gebeurt bij het squadron.

Maart was een mindere periode. Enige teleurstelling bracht de toen uitgekomen defensienota. Ondanks toezeggingen werd daarin niet gesproken over verdere uitbouw van het squadron; meer aandacht ging er in de nota naar personeel – tekorten en verloop – en veiligheid. Ook het aantal vlieguren bleef beduidend onder de maat, ongeveer 100 tegenover een normaal aantal van 200 – 250. Het wachten is dan ook op een herijking van de nota, doorstart van het squadron zoals ingezet moet ook groei betekenen in verband met de nieuw taakstelling.

In april werd door een helikopter van het squadron deel genomen aan de Navo operatie Sea Guard in de Middellandse Zee aan boord van ZM Karel Doorman.  Op korte termijn moest een en ander georganiseerd worden. Oefening samen met mariniers. Terug vanuit de Middellandse Zee werd een tweede Cougar heli mee aan boord genomen vanaf Portugal. De opzet is dat een van de heli’s aan boord van de Karel Dooran blijft en totaal is er 90 uur gevlogen in deze oefening.

Mei was een maand met een groot aantal van 260 vlieguren, een record, sinds drie jaar was dat niet meer voorgekomen.  Twee toestellen waren drie weken in Portugal voor een grote oefening, georganiseerd door de EDA, European Defens Organisation, waaraan elf landen deelnamen. Veel nachttraining was daar mogelijk waardoor twee crews de “combat ready” kwalificatie konden krijgen. Alles bij elkaar een morele opkikker, bevestigd door een bezoek aan het squadron door de CDS, de commandant der strijdkrachten admiraal Bauer, met een Hema-taart!

De toekomst: hoofdtaak momenteel ondersteuning van de schepen van de Koninklijke Marine, iets wat in de toekomst door de NH90 wordt overgenomen. Dan is er de tweede taak, die verder uitgebouwd gaat worden, de ondersteuning van de SOF, Special Operations Forces en uiteindelijk een hoofdtaak gaat worden. Daarbij zal het personeelsbestand – nu 120 van de 149 plaatsen ingevuld – moeten stijgen tot een aantal van 200, maar dat dient financieel gefaciliteerd te worden.

Tijdens onze aanwezigheid liep er de oefening Red Dagger, een oefening samen met enkele tientallen leden van het Korps Commando Troepen. Ook daarover kregen we informatie en we konden kennis maken met enkele leden van deze “special forces”.

Mogelijkheden werden bekeken voor verdere afspraken voor bezoeken over en weer. Duidelijk werd dat er een aantal interessante opties zijn voor de rest van het jaar. Bijwonen van oefeningen door ons, maar ook lezingen en demonstraties door mensen van het squadron, het gaat gebeuren. Een en ander heeft de volle aandacht! Wat precies, hierover zullen we via de gebruikelijke kanalen berichten.

Zesde briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

2 februari 2018
De jaarvergadering wordt steeds drukker bezocht. Opvallend is dat steeds meer partners/echtgenotes daarbij mee aanwezig zijn. Naast de ledenvergadering viel de inhoudelijk goede speech van de nog jonge squadroncommandant Jorik ter Veer op. Hij wist de aanwezige leden middels een ongedwongen lezing bij zijn werk te betrekken en beantwoordde soepel de vele vragen die door de toehoorders werden gesteld. Ook de band met het ACC is bijzonder goed te noemen. De meegebrachte hapjes werden spontaan door de sectordirecteur – Giel Delbressine – met uit de koelkast getrokken frisdrank aangevuld. Deze relatie moeten we koesteren en uitbouwen.

21 februari 2018.
Een eerste ledenbezoek in het kader van de – toen nog aanstaande – samenwerking met het 300esquadron. Op uitnodiging van Jorik ter Veer zijn we naar Deelen geweest. (Daarover heb ik u al uitgebreid bij activiteit – verslagen bericht)

24 februari 2018.
Het voltallige bestuur heeft op die zaterdag samen met Gerard Blokhuis (KNVOL – ledenwerving) tijdens de open dag van het ACC nieuwe leden voor onze vereniging geworven. Gerard was met de verenigingsbus in alle vroegte vanuit Woensdrecht vertrokken om ruim voor acht uur op de locatie aanwezig te kunnen zijn. In de keurig gespoten bestelbus bleek een enorme hoeveelheid goederen volgens een uitgedachte systematiek in bakken en houders opgeslagen te zitten. Na overleg met de sectordirecteur hebben we op een mooie centrale plek in de hal onze stand kunnen opbouwen. Voor aanvang van de open dag – 10.00u – stond alles tiptop. We hebben een groot aantal gesprekken gevoerd waarbij de aandacht voornamelijk uitging naar het werven van toekomstige Air Cadets. Toekomstige leerlingen willen we wijzen op de meerwaarde van lidmaatschap van de jeugdafdeling van de KNVOL. Samen met het Deltion te Zwolle hebben – het schooljaar moet nog beginnen – 16 nieuwe jeugdleden zich aangemeld! Dank aan het ACC en tevens dank voor het feit dat we konden participeren in de uitgebreide open – dag – catering. Ook het ACC ziet de meerwaarde van onze aanwezigheid waardoor we komend schooljaar deze activiteit mogen continueren.

2 Maart 2018.
De samenwerking van onze vereniging met het 300esquadron is op die dag officieel gerealiseerd. (Zie het verslag bij activiteit verslagen)

13 Maart 2018.
De eerste bestuursvergadering in 2018. We hebben de info vanuit het landelijk bestuur doorgenomen. Een terugblik naar de uitgevoerde activiteiten doorlopen en de toekomstige activiteiten besproken. Bückeburg, EODD, Volkel, Kleine Brogel en Eben Emael staan nog op de rol. m.b.t. Kleine Brogel hebben we afgesproken dat de leden op eigen gelegenheid naar de open-deur-dagen kunnen gaan. De luchtmachtbasis ligt tenslotte nabij onze woonadressen en er zijn twee dagen t.w. zaterdag 8 en zondag 9 september waardoor ieder lid die dag kan uitkiezen die hem/haar het beste uitkomt. Online kosten de dagtickets €10,- en ter plaatse €15,-. De openingsuren zijn van 9.30 – 18.30u. Bij de organisatie hebben Sanicole en de 10eTactische Wing de handen in elkaar geslagen. Aan de andere excursiedoelen wordt zoals gewoonlijk door het bestuur verder invulling gegeven.Een ander belangrijk onderwerp is de verdere invulling betreffende de samenwerking met het 300esquadron. Hier zoekt Jan ook samenwerking met de andere regio’s om van elkaar te leren hoe ieder de samenwerking verder gestalte geeft. Een volgend steeds terugkerend bespreekpunt is de bestuursverjonging.Dré en Klaas-Jacob kunnen door omstandigheden vooralsnog geen actieve bestuurdersrol vervullen. Hierdoor zijn we gedwongen om onze zoektocht naar aanvulling voort te zetten. Als laatste item hebben we naar de financiën gekeken. Die blijkt bij de penningmeester in prima handen te zijn.

19 april 2018.
Frisian Flag. Met een volle bus gingen we naar Leeuwarden om daar volop te genieten. (Zie het verslag op onze website) Mochten mensen geen foto’s hebben gemaakt en nog eens willen bekijken wat zoal heeft gevlogen, dan kunnen ze een dertigtal digitale foto’s toegestuurd krijgen – dus even een Email naar de secretaris. Op donderdag 19 april werd onze voorzitter Jan Meindersma door de burgemeester van de gemeente Kerkrade ontvangen. Hij kreeg daar tot zijn grote verrassing de hoge koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dit mede ook vanwege de grote inzet en verdienste voor onze vereniging, de KNVOL – regio Limburg. Met hem, zijn alle leden bijzonder verheugd dat hem deze grote eer te beurt is gevallen.

20 april 2018.
Onze voorzitter was op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum present voor het bijwonen van de Verenigingsraad – vergadering. Uit het verslag blijkt dat ook andere regio’s volop hun best doen om een samenwerking met een KLu-squadron tot stand te brengen. Zuid-Holland (301), Soesterberg (298), Schiphol (860) en Limburg (300) hebben dit al gerealiseerd. Twente (313), Deelen (336), Schiphol NH (860?) en anderen zijn in gesprek of hebben al een datum voor ondertekening vastgelegd. Defensie worstelt nog altijd met het toe te passen beleid t.o.v. vervoer van niet-defensiepersoneel. Wij mogen als regio vooralsnog naar het hoofdbestuur de reeds toegepaste regeling voor bezoeken in binnen- en buitenland blijven hanteren. De Air Cadets wordt een aparte afdeling binnen de KNVOL met Erik Cornelisse als voorzitter.

4 Mei 2018.
Herdenking van de sedert mei 1940  bij oorlogshandelingen gevallen militairen van de militaire luchtvaart bij het monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hierbij waren Jan Meindersma en Lex Starmans aanwezig. Een sobere, toch indrukwekkende plechtigheid in aanwezigheid van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser. Namens de KNVOL werd een krans gelegd door de voorzitter van de vereniging, cdr bd Tom de Bok samen met een jeugdlid, Lloyd van der Swaan.

15 mei 2018.
Ingelaste bestuursvergadering. Het driehoofdig regiobestuur heeft met Hans Erkens en Ad Daamen een oriënterend gesprek gehad betreffende verjonging van het bestuur. Zowel Hans als Ad zijn al zeer lang lid, kennen de vereniging zeer goed en beschikken over een grote luchtvaartkennis. Ook hebben ze die bestuurlijke competenties die onze vereniging nodig heeft. Jan heeft hen allereerst uitgebreid verteld hoe de vereniging is georganiseerd. Ook zijn initiërende rol en zijn rol in de contacten naar hoofdbestuur en naar buiten toe (pers/ 300e ) – werden belicht. Daarop vertelde Lex uitgebreid hoe een programma tot stand komt en welke ondersteuning we vanuit centraal ontvangen. Ook zijn rol als penningmeester werd uitgebreid toegelicht. Tenslotte gaf Chris Hans en Ad inzicht hoe hij de verslaglegging van vergaderingen, lezingen en bezoeken tot stand brengt en hoe alle data wordt gearchiveerd én indien gewenst op de website en in ons verenigingsblad wordt gepubliceerd. Nog tijdens de bijeenkomst gaven beide aan, in gezamenlijkheid, de dubbelfunctie van Lex te willen overnemen. Daarbij gaan we van een warme overdracht uit waarbij ze eerst bij Lex over de schouder meekijken hoe de organisatie van een evenement tot stand komt. Vervolgens zal Lex in een later stadium bij Hans en Ad meekijken hoe ze evenementen organiseren om vervolgens zelf gewoon bestuurslid te worden. Het zittende bestuur is zeer blij met de verjongende aanvulling door Hans en Ad en zal op de eerstvolgende ledenvergadering onze kandidaten ter goedkeuring aan de vergadering voorleggen.